JointDeclaration.com - Joint Declaration on Data Retention
About
Declaration
Sign
Signatures
Explanatory Notes 
Links
Support
Contact


Declaració conjunta sobre la retenció de dades:

Com a representants dels ciutadans, professionals i negocis d'Europa i d'arreu del món,

Convençuts que la llibertat, la seguretat i la prosperitat econòmica es basen en el reconeixement dels inalienables drets humans,

Preocupats perquè, en la lluita contra el terrorisme i la delinqüència, estem abandonant els valors que tractem de protegir, especialment la llibertat i la democràcia,

Considerant que els plans actuals per a enregistrar la informació referent a les comunicacions, moviments i utilització dels mitjans dels ciutadans pot representar l'amenaça més seriosa, fins al moment, al nostre dret a la privadesa i a viure al nostre lliure albir,

Declarem que creiem profundament que:

1.

La recopilació o retenció sistemàtiques de dades personals referents a les nostres comunicacions, moviments o utilització dels mitjans ("retenció de dades"), més enllà del que sigui estrictament necessari a efectes comercials, és inacceptable. Exigim que qualssevol plans per a introduir la retenció de dades siguin aturats immediatament.

2.

Les raons següents ens han portat a aquesta conclusió:

La retenció de dades és massa invasiva per a la privadesa personal. Obstaculitza les activitats professionals (medicina, dret, religió, periodisme...) i també les activitats polítiques i comercials que es basen en la confidencialitat.

La retenció de dades no evita el terrorisme ni altres tipus de delictes; és innecessària i els delinqüents la poden eludir fàcilment.

La retenció de dades viola el dret de les persones a la privadesa i al control de la informació personal.

La retenció de dades és cara i representa un llast per a l'economia.

La retenció de dades és discriminatòria per als usuaris de telèfons, fixos i mòbils, i Internet.

3.

Qualsevol normativa legal quant a la gestió de les dades de les comunicacions ha de ser presa a través d'un acord parlamentari. Els proveïdors han de ser indemnitzats pels costos addicionals produïts pel fet d'haver de complir amb les obligacions legals.


en
ca
de
hu
it
 other


Sign the Declaration | Download as pdf document | Explanatory Notes

Top